StandHost.com

StandHost.com

News

ประชาสัมพันธ์หน้าล็อคอินเข้าใช้งาน VPS ผ่านชื่อ http://vps.standhost.com:5353 แทนเลขไอพี

Published: 2015-09-06

เรียนลูกค้ากลุ่ม VPS,

เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานหน้าล็อคอินของลูกค้ากลุ่ม vps ให้เข้าใช้งานจากชื่อ url ดังต่อไปนี้แทนการเข้าผ่านเลขไอพีแบบเดิม
http://vps.standhost.com:5353

อนึ่งหากต้องการเข้าใช้ผ่านทางเลขไอพี สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://103.58.150.100:5353 แทนเลขไอพีเดิม

ขอบคุณครับ
ทีมงาน STANDHOST


Powered by HostBill